Skip to content

"Czyż nie lepsza jest głęboka relacja, niż jakakolwiek racja?"

Jerzy Górak


Krótko o nas

Propagujemy holistyczne postrzeganie świata, by poprzez indywidualną i grupową pracę wewnętrzną inspirować i wspierać każdego człowieka gotowego na zmiany. Nasze działania są ściśle dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. Od ponad 40 lat jesteśmy małżeństwem, gdzie z pasją i entuzjazmem zajmujemy się rozwojem osobistym oraz transformujemy również  w naszym związku i w rodzinie. Jako trenerzy łączymy stare metody wsparcia z nowoczesnymi technikami rozwoju osobistego czego efektem jest  wysoki standard jakości i niepowtarzalności.


Jerzy Górak

Promuję świadome życie.
Jako holistyczny coach  i menedżer ds. szczęścia, wspieram oraz równoważę przemiany każdej osoby gotowej na zmiany.

Barbara Górak

Zachwycam się życiem.
Jako nauczycielka sensownego życia, doradca rodzinny i osobisty  wspieram indywidualną transformację kobiet i mężczyzn w podnoszeniu jakości życia.


Zbliżające się warsztaty

Poniżej znajdują się najbliższe warsztaty. Pełną listę, znajdą Państwo w dziale „ Warsztaty„.


Znajdź coś dla siebie, zobacz wszystkie warsztaty >


Kontakt z namiGórak Holistic Training

ul. Inżynierska 51,  Wrocław

Telefon:
+48713324168  Biuro
+48604339808  Jerzy
+48604139321  Barbara

Email: kontakt@geboo.pl

RODO Obowiązek informacyjny

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy:

Jak pozyskujemy dane osobowe?
W wyniku skontaktowania się z nami poprzez formularz kontaktowy na stronie www.geboo.pl możemy pozyskać Pani/a dane osobowe.
Pragniemy zauważyć, że jeśli jedyną daną, jaką dysponujemy jest Pani/a adres e-mail i nie zawiera on danych pozwalających jednoznacznie zidentyfikować Panią/a – nie stanowi on w rozumieniu ustawy danej osobowej i nie podlega ochronie.

Kto jest administratorem danych osobowych pozyskanych poprzez serwis www.geboo.pl
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Jerzy Górak GÓRAK HOLISTIC TRAINING  z siedzibą we Wrocławiu ul.Pereca 24a/26- operator stron internetowych dostępnych pod adresami: www.geboo.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę?
Przetwarzamy dane osobowe: gdyż jest to niezbędne do realizacji naszych usług, na które otrzymaliśmy zgłoszenie,
w szczególności: obsługi skierowanych do nas zgłoszeń (np. przez formularz kontaktowy i zgłoszeniowy), umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, kontaktowania się z klientami, w szczególności – w celach związanych ze świadczeniem usług,w celu prowadzenie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług lub towarów, lub usług bądź towarów osób trzecich, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz telefonicznie,w celu zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną,w celu wykrywania nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności i poprawności działania stron internetowych,w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,w celu prowadzenie badań i analiz pod kątem funkcjonalności serwisów: www.jejholistic.pl oraz www.swiadomezycie.pl, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających; w celu przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, jeśli przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych, w szczególności dla celów rachunkowych i podatkowych.

Czy musi podać nam Pan/i swoje dane osobowe?
Wymagamy podania następujących danych osobowych, aby móc wykonać zamówioną usługę:

-przy dokonywaniu zapisu na nasze zajęcia: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon,

-jeśli prosi Pan/i o wystawienie faktury: dane wymagane do wystawienia faktury.

Jeśli nie poda Pan/i tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli odpowiednio – zawrzeć umowy drogą elektroniczną, bądź wystawić faktury.

Możemy wymagać podania innych danych, jeżeli wymagają tego przepisy prawa.
Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.

Jakie ma Pan/i uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Zapewniamy Pani/u wszystkie prawa wynikające z rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień tych może Pan/i skorzystać:

-w odniesieniu do żądania sprostowania danych – jeśli zauważy Pan/i, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

-w odniesieniu do żądania usunięcia danych – w każdej chwili może Pan/i cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych i żądać usunięcia danych – zostaną one usunięte w zakresie jaki nie koliduje z prawnie chronionym interesem naszej firmy (w szczególności z uwagi na wymogi przepisów rachunkowych i podatkowych)

-w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych – jeśli zauważy Pan/i, że dane są nieprawidłowe – może Pan/i żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; jeśli dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pan/i chciał/a, aby zostały usunięte; jeśli Pani/a dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/u do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz Pan/i sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

-w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy zawartej z Panią/em;

-w odniesieniu do żądania niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji – gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Ma Pan/i prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Pan/i danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach może Pan/a się sprzeciwić wobec przetwarzania Pani/a danych?
Ma Pan/i prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

-mimo braku zgody i żądania usunięcia danych, Pani/a dane osobowe przetwarzane są
na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

-przetwarzanie Pani/a danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Pan/i znalazł/a,

Komu udostępniamy dane osobowe?
Zasadą jest, że nie przekazujemy danych osobowych osobom trzecim.

Dane mogą być przekazane zewnętrznym podmiotom świadczącym dla nas: usługi informatyczne, w tym w szczególności: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi utrzymania kopii zapasowych stron internetowych i przechowywania danych oraz świadczącym usługi analizy i przygotowania statystyk naszych stron internetowych, dostawcom świadczącym usługi obsługi zgłoszeń za pośrednictwem formularzy kontaktowych, usługi prawne i rachunkowo-księgowe.

Będziemy dbać o to, aby każdy z podmiotów współpracujących z nami dawał gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza dane osobowe.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?
Przechowujemy dane osobowe przez czas świadczenia zamówionych usług, a także po ich zakończeniu, w celach:

-dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

-wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

-statystycznych i archiwizacyjnych – po max 5 latach nastąpi anonimizacja danych.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze.

Przechowujemy dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym nasza firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie udostępniamy danych osobowych poza EOG.

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Pani/a prawa?
Nie zbieramy i nie przetwarzamy danych automatycznie oraz nie dokonujemy profilowania.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu  danych osobowych?

 

Zapisz się do newslettera

 

Zapisz się do naszego newslettera już dziś!